top of page

OPĆA INFORMACIJA O ZAŠTITI OSOBNIH PODATAKA

HNK VUKOVAR 1991

Ovom web stranicom upravlja HNK VUKOVAR 1991. Zaštita osobnih podataka vrlo je važna za nas. U skladu sa novom europskom regulativom (GDPR) HNK VUKOVAR 1991 je posvetio veliku važnost zaštiti podataka svojih korisnika, a sve obzirom na činjenicu da je HNK VUKOVAR 1991 obveznik  primjene odredaba Opće uredbe o zaštiti podataka (EU) 2016/679 od 27. travnja 2016.godine (dalje u tekstu: Opća uredba) kao i obveznik Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka .

 

HNK VUKOVAR 1991 Vam ovim putem pruža obavijesti o obradi Vaših osobnih podataka te o pravima koja ostvarujete na temelju važećih propisa o zaštiti osobnih podataka.

 

HNK VUKOVAR 1991 brine o Vašim osobnim podacima, poštivanju izbora te Vašoj privatnosti.

 

Voditelj obrade

HNK VUKOVAR 1991, 204.vukovarske brigade 56, 32 000 Vukovar, voditelj je obrade Vaših osobnih podataka u smislu Opće uredbe o zaštiti podataka (EU) 2016/679 od 27. travnja 2016.godine (dalje u tekstu: GDPR) kao i obveznik Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka .

Voditelj obrade pri obradi osobnih podataka poduzima sve mjere zaštite osobnih podataka od povrede osobnih podatka, uključujući sve legitimne, tehničke, kadrovske i organizacijske mjere zaštite osobnih podataka, da se podatci zaštite uključujući od bilo kakve neovlaštene obrade, bilo vanjske (od strane podizvođača, dobavljača, drugih korisnika usluga, neovlaštenih trećih) bilo interne, podrazumijevajući da će se u cijelosti pridržavati zahtjeva i načela GDPR-a. 

 

  • Službenik za zaštitu osobnih podataka

HNK VUKOVAR 1991 je imenovao Službenika za zaštitu osobnih podataka.

 

Vezano za sva pitanja koja se tiču obrade Vaših osobnih podataka i ostvarivanja prava predviđenih GDPR-om, možete se obratiti Službeniku za zaštitu osobnih podataka na sljedeće načine:

  • pisanim putem na adresu: HNK VUKOVAR 1991, 204.vukovarske brigade 56, 32 000 Vukovar

  • putem elektroničke pošte na e-mail: predsjednik@hnk-vukovar1991.hr

Službenik za zaštitu podataka uz ostalo vodi brigu o zakonitosti obrade Vaših osobnih podataka u smislu poštivanja odredbi propisa  o zaštiti osobnih podataka, upozorava nas na nužnost primjene propisa o zaštiti osobnih podataka u slučajevima planiranja, upoznaje sve osobe koje sudjeluju u obradi osobnih podataka s njihovim zakonskim obvezama u svrhu zaštite osobnih podataka, te Vam omogućuje ostvarivanje Vaših prava

 

Svrha obrade Vaših podataka i pravna osnova za obradu

Sve aktivnosti u vezi obrade Vaših osobnih podataka su u skladu s europskim zakonodavstvom (EU Directive 95/46/EC, 2002/58/EC i Treaty Conventions ETS 108, ETS 181, ETS 185, ETS 189) te propisima Republike Hrvatske.

Temeljem „Zakona o sprječavanju nereda na športskim natjecanjima (NN 117/03, 71/06, 43/09, 34/11) prilikom kupnje ulaznica u obvezi smo zatražiti Vaše osobne podatke koje potom dijelimo s organizatorom predmetnog događaja te ste kupnjom ulaznica suglasni sa obradom Vaših podataka u tu svrhu.

Prikupljamo i obrađujemo samo osobne podatke (npr. ime, prezime, spol, datum rođenja, OIB, adresa e-pošte / kućna adresa / broj mobilnog telefona, a u posebnim slučajevima i Vaše fotografije, video i audio snimke,  korisnička imena i sl.) koje nam pošaljete za registraciju, naručivanje proizvoda ili usluga ili upite, a samo u mjeri u kojoj je to potrebno za utvrđivanje sadržaja pravnog odnosa ili za promjenu pravnog odnosa. Nakon izvršenja ugovora vaši će podaci biti izbrisani uzimajući u obzir zakonske čuvare, pod uvjetom da niste izričito pristali na daljnju upotrebu ovih podataka. Mi nećemo prosljeđivati vaše osobne podatke trećim osobama bez vašeg pristanka ili odgovarajućeg službenog naloga.

Možete nam poslati i neke dodatne osobne podatke kako bismo uspostavili bolji korisnički doživljaj. Ove se dodatne informacije obrađuju na temelju vašeg pristanka.

Ovisno o svrsi obrade  podataka, pravna osnova za obradu Vaših podataka može biti koja od nastavno navedenih:

  • zakon i drugi propisi koji nas obvezuju na obradu podataka

  • izvršavanje ugovora ili sklapanja ugovora

  • Vaša privola = privola Ispitanika

  • naš legitimni interes koji se temelji na potrebipoboljšanja naših proizvoda i usluga, zaštite imovine i osoba, spriječavanje prijevara i pronevjera, osiguranje sigurnog i ispravnog funkcioniranja uređaja/web-lokacije/aplikacija, te poboljšanje istih (u slučaju kada ih koristimo.)

Vaše podatke možemo dobiti od Vas i u trenutku kada pristupate klubu iz bilo kojeg razloga i ovisno o Vašem upitu prema klubu podatke uzimamo kako bismo odgovorili na Vaš zahtjev koji može biti od zahtjeva za učlanjenje u klub, zahtjeva za kupovinom ulaznica, zahtjev za poslovnom suradnjom u bilo kojem obliku, zahtjev za pomoći, zahtjev za donacijom ili pak zahtjevom za zaposlenje ili bilo kojim drugim zahtjevom. U svakom ovom slučaju podatke obrađujemo kako bismo odgovorili na Vaš  zahtjev za što je pravna osnova naš legitimni interes obzirom ste nam se izravno obratili.

  • Igrači, treneri, drugo stručno i klupsko osoblje

Ukoliko ste  jedan on naših igrača/trenera/drugog stručnog i klupskog osoblja, neovisno o kakvoj se vrsti ugovora radi, uz osnovne osobne podatke koji su nužni za sklapanje određenog ugovora,  prikupljat ćemo i podatke o državljanstvu, mjestu rođenja, fotografija, broj dokumenta (putovnice/OI) i datum valjanosti, stručnoj spremi, zdravstvenom stanju,  a takve podatke ćemo obrađivati u cilju registracije i ostvarivanja statusa igrača/trenera, reguliranja zakonitog boravka, ishođenja radnih dozvola, podnošenja prijava za turnire, organizacije smještaja i putovanja na utakmice/turnire, organizacije kampova, ishođenja putnog i drugog osiguranja. Takve podatke obrađujemo u svrhu poštivanja pravnih obveza koje proizlaze iz pozitivnih pravnih propisa Republike Hrvatske, propisa FIFA-e, UEFA-e,  HNS-a, a poglavito Statuta HNS-a, Pravilnika o statusu igrača/trenera, Pravilnika o nogometnim natjecanjima te Statuta i drugih akata kluba te radi ispunjenja ugovora između kluba i igrača/trenera odnosno radi izvršavanja radnji koje prethode sklapanju takvog ugovora te radi ispunjenja ugovornih obveza koji proizlaze iz svih sklopljenih ugovora između igrača/trenera i HNK VUKOVAR 1991,  kao i u cilju ostvarenja komunikacije igrača/trenera, a naravno,  i u cilju ispunjenja obveza koje HNK VUKOVAR 1991 ima prema nadležnim institucijama, Ministarstvu unutarnjih polova, Hrvatskom nogometnom savezu  i županijskom savezu, kao i svojim poslovnim partnerima. Videozapise i fotografije igrača/trenera obrađujemo za potrebe legitimnih interesa Kluba u smislu promocije rada HNK VUKVOAR 1991 i igrača u javnosti.

 

Prosljeđivanje Vaših osobnih podataka

Vaši osobni podaci neće biti proslijeđeni, prodani, iznajmljeni ili posuđeni trećim stranama bez Vaše suglasnosti osim ako ih moramo dostaviti radi ispunjenja ugovorne ili zakonske obveze koju imamo prema Vama ili nadležnim tijelima. Osiguravamo da naši partneri osobne podatke obrađuju na način sukladan zakonskim propisima i ovlastima radi ispunjenja ugovora odnosno svrhe u koju su osobni podaci dani te radi naših zakonskih obveza kako bismo spriječili nezakonita postupanja.

Samo ako ste nam dali privolu na dobrovoljan i nedvojben način - u svrhe izravnog marketinga Vaše osobne podatke obrađuje treći voditelj obrade u skladu s vlastitim uvjetima i odredbama te pravilima privatnosti. Pažljivo pročitajte pravila treće osobe prije nego što date suglasnost o otkrivanju informacija o sebi.

 

Način prikupljanja Vaših podataka

Putem naših telefona, web stranice, formulara (zahtjeva za članstvom), aplikacija, uređaja, sustavom nadzornih kamera poslovnim prostorijama, neposredno u sjedištu društva. Vaše podatke može nam dostaviti i Povjerenik Kluba  te neka treća osoba koja nam je povjerila uslugu izvršenja određenog posla.

 

 Koliko dugo čuvamo Vaše podatke i na koji način odlučujemo o vremenu čuvanja

- za sve vrijeme trajanja ovog ugovornog odnosa

- sukladno rokovima određenim zakonskim i drugim propisima

- dok traje (postoji) naš legitimni interes .

Nakon proteka roka koji je određen za pohranu vaših podatka isti će biti brisani na primjeren način.

 

 

Vaša prava kao ispitanika

Na temelju Opće uredbe (GDPR) imate i sljedeća prava:

U svakom trenutku zatražiti informaciju o tome obrađuju li se Vaši osobni podaci i zatražiti pristup tim podacima i informacijama navedenima u članku 15. Opće uredbe (GDPR).

Na Vaš zahtjev za ostvarenje prava na pristup, podatke i informacije dostavit ćemo Vam u elektroničkom obliku (e-mail), osim ako u svome zahtjevu niste naveli e-mail adresu ili ste izričito zatražili dostavu putem pošte.

Možete u svakom trenutku zatražiti i ispravak netočnih podataka ili dopunu nepotpunih (uz prilaganje točnih informacija).

Možete od nas zatražiti i ograničenje obrade Vaših osobnih podataka ako osporavate točnost tih podataka, ako je obrada nezakonita pri čemu se protivite brisanju podataka, ako ste uložili prigovor na obradu Vaših podataka te ako podaci nama više nisu potrebni, ali su potrebni Vama za postavljanje, ostvarivanje ili obranu pravnih zahtjeva.

Ako Vaše podatke obrađujemo na temelju Vaše privole, tu privolu u svakom trenutku možete povući bez da to utječe na zakonitost obrade koja se temeljila na toj privoli.

Također, možete povući danu privolu i zatražiti prestanak obrade podataka u svrhu izravnog marketinga.

Ako smatrate da smo Vaše podatke prikupili ili na drugi način obradili suprotno Općoj uredbi (GDPR), imate pravo zatražiti od nas brisanje takvih podataka. U slučaju osnovanosti zahtjeva, podaci će biti izbrisani.

Svaki Vaš zahtjev za brisanjem, ispravkom ili prestankom obrade podataka proslijedit ćemo trećim stranama s kojima su isti eventualno podijeljeni, kako bi i oni mogli postupiti prema zahtjevu.

Ako postoje razlozi koji nas onemogućuju ili ograničavaju u udovoljavanju Vašem zahtjevu, o tome ćemo Vas obavijestiti u našem odgovoru.

Vaše je pravo i u svakom trenutku uložiti prigovor na obradu osobnih podataka.

Ovlašteni ste tražiti  brisanje Vaših osobnih podataka / pravo na zaborav kada vaši osobni podatci više nisu nužni u odnosu na svrhu za koje su obrađeni, ukoliko se obrada temelji na Vašoj privoli, a Vi ste privolu povukli i kada ne postoji pravna osnova  za obradu, ukoliko obrada predstavlja nesrazmjerno zadiranje u Vaše zaštićene interese, ukoliko su podaci nezakonito obrađivani, ukoliko to nalažu popisi.

Imate pravo podnijeti prigovor vezan uz način na koji obrađujemo Vaše podatke nadzornom tijelu

Ukoliko smatrate da Vam je na ikoji način možda povrijeđeno  koje pravo vezano uz zaštitu osobnih podataka, u cilju ostvarivanja svojih prava podnijeti prigovor nadzornom  tijelu za zaštitu podataka – Agencija za zaštitu osobnih podataka, Martićeva ulica 14, 10 000 Zagreb, www.azop.hr, azop@azop.hr.

 

Pojašnjenja

Na sve Vaše upite i za dodatnim pojašnjenjima rado ćemo odgovoriti.  Vaše upite na ustručavajte se poslati na službenika za zaštitu podataka na slijedeću mail adresu:

predsjednik@hnk-vukovar1991.hr

 

Kolačići

Neke od naših usluga zahtijevaju upotrebu "kolačića". Kolačići su male količine podataka koje vaš internetski preglednik sprema na vaše računalo. Kolačići mogu pohraniti podatke o vašem posjetu našoj web stranici. Na primjer, kao rezultat tih podataka, informacije mogu biti prikazane na web mjestu koje je prilagođeno vašim interesima.

U slučaju trajnog kolačića pogledajte naš gumb "ostavi prijavljeni", vaši će podaci za prijavu biti pohranjeni 30 dana na uređaju s kojim ste se posljednji put prijavili. Stoga morate biti oprezni pri korištenju javnih računala. Većina preglednika postavljena je prema zadanim postavkama tako da prihvaćaju kolačiće. Međutim, možete konfigurirati preglednik tako da odbije kolačiće ili zahtijeva prethodnu potvrdu od vas prije nego što pohrani kolačiće. Funkcija pomoći u izborniku većine web preglednika objašnjava vam kako vaš spriječiti da vaš preglednik prihvaća nove kolačiće, kako možete postaviti vaš preglednik da vas upozori ako dobijete novi kolačić. Također vam govori kako možete izbrisati sve prethodne kolačiće i kako možete blokirati sve buduće kolačiće.

Međutim, ako odbijete kolačiće, možda nećete moći koristiti sve značajke i funkcije našeg web mjesta.

Web analitka

¹ Google Analytics usluga usluge web analize tvrtke Google Inc. ("Google"). Google Analytics upotrebljava "kolačiće", tekstne datoteke koje su pohranjene na vašem računalu i koje omogućuju analizu vaše upotrebe web stranice. Google će obično prenijeti i spremiti podatke stvorene kolačićem o vašoj upotrebi ove web stranice na poslužitelj u SAD-u. U slučaju aktiviranja anonimizacije IP na ovoj web stranici, Google će, prije svega, skratiti vašu IP adresu unutar država članica Europske unije ili u drugim državama članicama koje su stranke Sporazuma o Europskom gospodarskom prostoru. Cjelokupna IP adresa bit će prenesena samo na Googleovu uslugu u SAD-u i ubrzano tamo u iznimnim slučajevima. Google će koristiti ove informacije kako bi procijenio vašu upotrebu web stranice, izradio izvješća o aktivnostima na web stranici te pružio dodatne usluge povezane s korištenjem web stranice i interneta operateru web mjesta. IP adresa koju vaš preglednik prenosi tijekom Google Analyticsa neće se kombinirati s drugim Googleovim podacima. Možete spriječiti spremanje kolačića postavljanjem softvera preglednika sukladno tome; međutim, imajte na umu da nećete moći koristiti sve funkcije web stranice ako to učinite.

Možete dodatno spriječiti Googleu snimanje i obradu podataka stvorenih kolačićem i vaše korištenje web stranice (uključujući vašu IP adresu) preuzimanjem i instaliranjem dodataka preglednika na sljedećem linku https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en.

Pomoću sljedeće veze možete spriječiti registraciju putem usluge Google Analytics. Postavit će se kolačić za isključivanje koji sprečava buduću registraciju vaših podataka tijekom posjeta našoj web stranici: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en<

Više informacija o uvjetima upotrebe potražite na adresi https://www.google.com/analytics/terms ili https://policies.google.com/privacy?gl=HR&hl=hr

Napominjemo da je web-lokacija Google Analytics proširena kôdom " anonymizeIp " kako bi se zajamčila anonimna snimka IP adresa (IP maskiranje).

Osim toga, Google Analytics koristi se za procjenu podataka iz AdWordsa i DoubleClick kolačića u statističke svrhe. Ako to ne želite, isključite to putem Upravitelja svojstvima oglasa (https://www.google.com/settings/ads/onweb

Siguran prijenos podataka

Svi osobni podaci koje nam šaljete tijekom općeg pregledavanja ili osobito tijekom procesa narudžbe bit će preneseni u šifriranom obliku i stoga su zaštićeni od zlouporabe. Konkretno, stvaramo SSL vezu za svaku transakciju. SSL (sloj sigurnih utičnica) način je za šifriranje podataka tako da ih neovlaštene osobe mogu čitati tijekom prijenosa preko Interneta.

SSL vezu možete identificirati promjenom internetske adrese od http: // do https: //. Osim toga, sigurna veza općenito će biti prikazana na traci stanja vašeg web preglednika u obliku simbola zaključavanja.

Integracija društvenih dodataka

Dodaci za društvene mreže Facebook, Twiter, Instagram integrirani su na naše web stranice. To su ponude tvrtke US Inc. Facebook Inc. (1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, SAD), Twitter Inc. (1355 Market Street, Suite 900, San Francisco CA 94103). Dodatke možete identificirati relevantnim logotipima tvrtki.

Promjene ovih pravila

HNK VUKOVAR 1991 pridržava pravo izmjene ovih Pravila u bilo kojem trenutku, u skladu s ovom odredbom. Ako promijenimo ova Pravila, objavit ćemo izmijenjena Pravila o zaštiti privatnosti na web stranicama Kluba i ažurirati datum zadnje izmjene. Ako se ne slažete s izmijenjenom Pravilima o zaštiti privatnosti, možete otkazati svoj račun. Ako ne otkažete svoj račun prije datuma kada izmijenjena Pravila o zaštiti privatnosti stupaju na snagu, vaš daljnji pristup i korištenje HNK Vukovar 1991 bit će podložno revidiranim Pravilima o zaštiti privatnosti.

Kontaktirajte nas

Ako imate bilo kakvih pitanja ili pritužbi u vezi s ovim Pravilima o zaštiti privatnosti ili našim postupcima obrade vaših podataka, možete nam poslati e-poštu ili nas kontaktirati na:

HNK VUKOVAR 1991

204. vukovarske brigade 56, 32 000 Vukovar

e-mail: predsjednik@hnk-vukovar1991.hr

bottom of page